HV Bouwontwikkeling BV failliet

HV Bouwontwikkeling

HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel is failliet en Derk Jan Hutten heeft als projectontwikkelaar geen juridische positie meer op Canada Resort. De particuliere kredietverstrekkers die de aankoop van de kavels in het project Canada Resort hebben gefinancierd zijn hun geld kwijt. Via de curator konden deze schuldeisers alleen nog hun onderpand opeisen. Ontwikkelaar Derk Jan Hutten had echter geen zorg gedragen voor aanleg van de infra met als gevolg dat de schuldeiser eigenaar werden van een stukje weiland. Een typisch gevalletje van overkreditering!

Na zijn faillissement benaderd Derk Jan Hutten nog steeds mensen voor geldleningen. Derk Jan Hutten verteld mensen dan dat ze een zekerheidsstelling kunnen krijgen met een pandrecht op een bouwkavel van Hutten Meppel Beheer BV die liggen in het project Canada Resort. De kavels van Hutten Meppel Beheer BV zijn echter gefinancierd door eerste hypotheekhouder Dunnewind Groep Onroerend Goed BV. Het is dan ook niet mogelijk voor Derk Jan Hutten om een zekerheidstelling af te geven voor deze kavels! Daarnaast is er geen sprake van een een bouwkavel, maar betreft het een weiland zonder infra! 

Wordt u benaderd door Derk Jan Hutten voor een particuliere lening met als onderpand een kavel op Canada Resort neem dan eerst contact op met Canada Huis BV! Ons telefoonnummer vindt u onderaan deze pagina.

Derk Jan Hutten

Als projectontwikkelaar leek Derk Jan Hutten de zaken goed voor elkaar te hebben. Toen Derk Jan Hutten begon met de ontwikkeling van Canada Resort leken de bomen tot in de hemel te groeien.

Er werd een reis naar Canada gefinancierd door Derk Jan Hutten en hij startte voortvarend met de aankoop van kavels van Canada Huis voor het project Canada Resort. Achteraf bleek dat het geld voor aankoop van de kavels afkomstig was van particuliere kredietverstrekkers.

Voor het project Canada Resort werd een extra hectare grond aangekocht om het project ruimer op te zetten. Deze grond werd gefinancierd door kredietverstrekker Dunnewind Groep Onroerend Goed BV en aangekocht door Hutten Meppel Beheer BV. 

Ten tijde van het faillissement van HV Bouwontwikkeling bleef Hutten Meppel Beheer BV buiten schot. De curator kon waarschijnlijk niets met deze BV omdat er al een eerste hypotheekhouder verbonden is aan deze BV. 

Het is geen verassing dat Derk Jan Hutten al jaren geen rente meer betaald aan kredietverstrekker Dunnewind. Dhr. Dunnewind zou als eerste hypotheekhouder zijn onderpand kunnen opeisen. Dit is echter nog niet gebeurd en daarom heeft het project Canada Resort nog steeds te maken met Derk Jan Hutten.

Faillissement HV Bouwontwikkeling BV

Op 29 juni 2012 ging Canada Huis BV een samenwerking aan met Derk Jan Hutten van HV Bouwontwikkeling voor de ontwikkeling van Canada Resort te Den Ham. Op 20-01-2016 is HV Bouwontwikkeling BV door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Als reden voor het faillissement van HV Bouwontwikkeling BV heeft de curator vastgesteld dat er grote hoeveelheden particuliere geldleningen zijn afgesloten door HV Bouwontwikkeling BV. De curator heeft met een aantal hypotheekhouders van bouwkavels in Den Ham  overleg gevoerd en de bouwkavels ter plaatse bezichtigd. De curator heeft geconstateerd dat vrijwel alle kavels onbebouwd zijn en dat ook de infrastructuur ontbreekt. Een aantal kredietverstrekkers hebben de kavels (onderpand) via de curator op naam gekregen en werden zo eigenaar van een kavel zonder infrastructuur. 

Kredietverstrekkers

Diverse particuliere kredietverstrekkers hebben projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling geld geleend om de kavels aan te kopen in het project Canada Resort. Canada Resort was overigens niet het enige project waar Derk Jan Hutten mee bezig was. Als projectontwikkelaar was hij tegelijkertijd bezig met diverse recreatieprojecten die hij ontwikkelde met geld van derden. Kredietverstrekker vragen echter ook rente. Je kan een tijdje het ene gat met het andere vullen maar ergens houdt het een keer op. Toen de kredietverstrekkers geen rente meer ontvingen kon je er op wachten dat HV Bouwontwikkeling failliet zou worden verklaard. 

Zelfs na het faillissement van HV Bouwontwikkeling BV blijft Derk Jan Hutten de kredietverstrekkers -die via de curator in bezit zijn gekomen van een kavel (onderpand)- een worstje voorhouden. Derk Jan Hutten blijft verhalen vertellen over geld dat via een investeerder vanuit het buitenland zou komen. Met het geld van die investeerder zou Derk Jan alle kavels opkopen en de kredietverstrekkers zouden allemaal hun geld weer terugkrijgen. Dit gebeurde natuurlijk niet.

Geldleningen

Hutten Meppel Beheer BV is niet failliet en bezit nog een aantal kavels in het project Canada Resort. Eerste hypotheekeigenaar van deze kavels is Dunnewind Groep Onroerend Goed BV. In het voorjaar van 2022 kreeg Canada Huis een telefoontje van de directeur van Damstra Installatie Groep. Dhr. Damstra gaf aan dat Derk Jan Hutten hem had benaderd voor een lening van 16.000 euro. Dhr. Damstra zou een leenovereenkomst krijgen met als zekerheidsstelling een kavel op Canada Resort in Den Ham plus een pandrecht op bouwkavel 1601. Wat Derk Jan Hutten Damstra niet had verteld was dat op deze kavel al een eerste hypotheek was gevestigd door Dunnewind Groep Onroerend Goed BV en dat de kavels van Hutten Meppel Beheer BV niet bouwrijp zijn gemaakt vanwege het faillissement van HV Bouwontwikkeling BV. We hebben dhr. Damstra duidelijk gemaakt dat alleen Canada Huis BV de kavels van Hutten Meppel Beheer BV kan voorzien van infra en dat dit is vastgelegd in de Algemene Akte die van toepassing is op alle kavels in het project.  

Curator

De curator heeft vastgesteld dat er grote hoeveelheden particuliere geldleningen zijn afgesloten door HV Bouwontwikkeling BV, voor zover blijkt uit de vorderingen die zijn ingediend tot een beloop van € 2.331.798,75 (2e verslag). Deels zijn daarvoor hypothecaire zekerheden verstrekt (tot hoofdsommen van plm. € 685.000), maar grotendeels ook niet. De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de achtergronden van deze leningen.. 

Tijdens zijn verslagperiode gaf de curator aan dat er grote aantallen geldleningen zijn aangegaan door HV Bouwontwikkeling zonder daar zakelijke zekerheid tegenover te verstrekken en de curator vraagt zich in zijn verslag af waar al die geleende gelden zijn gebleven. De curator geeft in zijn verslag dan ook aan dat er vraagtekens kunnen worden gesteld bij de grote aantallen particuliere financieringen die Derk Jan Hutten heeft verkregen.

Parken die getroffen zijn door het faillissement van HV Bouwontwikkeling zijn: Park Kraggenburg, Leekstermeer, Gasselterveld en Canada Resort. 

Verplichting volgens akte Canada Resort

Op alle kavels in het project Canada Resort is de Algemene Akte (met kettingbeding) van toepassing. In artikel 9 is afgehecht dat iedere kaveleigenaar gehouden is de op het kavel te bouwen recreatiewoning aan te sluiten op de op Canada Resort aanwezige infrastructuur. Op overtreding van deze verplichting staat een boete van 5K en een boete van 100 euro per dag (artikel 12a). Eigenaar van de infra is initiator en exploitant Canada Huis BV. 

Doorstart project Canada Resort geboycot

Canada Huis BV heeft diverse keren geprobeerd om het project Canada Resort nieuw leven in te blazen samen met partijen die bereid waren te investeren. In november 2019 zijn de kaveleigenaren (middels aangetekende brief) geïnformeerd door de notaris en hierna uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond zou een investeerder en projectontwikkelaar de plannen presenteren voor de doorstart van het project. Geen van de kaveleigenaren reageerde op de uitnodiging. Waarop de investeerder zich terugtrok. Achteraf was het wel duidelijk dat de kaveleigenaren (voormalige kredietverstrekkers van HV Bouwontwikkeling) nog steeds hun oren lieten hangen naar Derk Jan Hutten. In hoop via hem alsnog hun vordering terug te krijgen. 

In 2022 had Canada Huis een grote projectontwikkelaar bereid gevonden om alle kavels aan te kopen. De projectontwikkelaar was bereid om een marktconforme prijs te betalen voor de nog niet ontwikkelde kavels. Derk Jan Hutten had inmiddels een oud notaris voor zijn karretje gespannen en team Hutten was van mening dat een kavel (die nog ontwikkeld moesten worden) 50.000 euro moest opbrengen. Met dergelijke bedragen kon men de kaveleigenaren (voormalige kredietverstrekkers) tevreden stellen en konden beide heren er ook zelf nog wat aan overhouden. De prijs van een nog te bouwen recreatiewoning werd zo opgedreven en de vordering op de gefailleerde HV Bouwontwikkeling werd zo op het bordje van een potentiele koper van een recreatiewoning gelegd. 

De projectontwikkelaar die bereid was alle kavels aan te kopen en Canada Resort te ontwikkelen trok zich terug. 

Niet langer trekken aan een dood paard

Kaveleigenaren zijn voor een aansluiting op de infra afhankelijk van Canada Huis BV. Omdat het met onwillige honden slecht hazen vangen is heeft Canada Huis BV besloten om niet langer te trekken aan een dood paard. Canada Huis BV zal zich uitsluitend nog gaan richten op de ontwikkeling van haar eigen kavels en stopt met het pro-deo onderhouden van kavels van derden. De bomen die tot in de hemel leken te groeien hebben plaats gemaakt voor echte bomen. En die kavels van de voormalige geldschieters ontwikkelen zich tot een mooi stukje natuur.